Mô tả sản phẩm
* Mẫu 1 - (24 trang)
* Mẫu 2 - (28 trang)
* Mẫu 3 - (32 trang)
* Có dòng kẻ chấm để viết và khai lý lịch
* Giấy trắng đẹp
* Bìa trắng - Bìa Hồng - Bìa Xanh, Bìa màu hình búa liềm
* Giao hàng tòan quốc
* Mẫu chung trên toàn quốc